• https://klovertex.by/wp-content/uploads/protokol-ispytanii-325-2-6-kraska-vd-ak-profacryl-121-fasadnaja-150-ciklov.pdf
  • https://klovertex.by/wp-content/uploads/protokol-ispytanii-325-1-6-kraska-vd-ak-profacryl-120-universalnaja-150-ciklov.pdf
Документация на ВД-АК
Документация на ВД-АК
Документация на ВД-АК
Документация на ВД-АК
Документация на ВД-АК
Документация на ВД-АК
Документация на ВД-АК
Документация на ВД-АК